Standard ISVS - Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle §5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Oficiální název ​

Obec Vestec

2. Důvod a způsob založení

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost.

Obec Vestec vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících.

3. Organizační struktura

Popis organizační struktury povinného subjektu.

Organizační struktura obce Vestec

4. Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa, tel, fax, oficiální e-mail, oficiální e-mail pro elektronický podpis (pokud existuje) a pro zaručený elektronický podpis (pokud existuje), jiné možné spojení.

Kontaktní informace Obecního úřadu Vestec

5. Případné platby můžete poukázat Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti.

Banka: Česká Spořitelna a.s.​
pobočka: Česká Skalice​
číslo účtu: 1183030329/0800

6. IČO

Identifikační číslo organizace (IČ).​ 00653985

7. DIČ

Daňové identifikační číslo (DIČ).
není

8. Rozpočet v tomto a předchozím roce

Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok.

Informace o rozpočtu obce Vestec

9. Žádosti o informace

 

1. Poskytování informací se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

2. Informace o činnosti obecního úřadu (dále jen "úřadu") dle § 5 odst. 1) uvedeného zákona jsou veřejně přístupné v budově obecního úřadu Vestec, Vestec 60.

3. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí zveřejněné informace, je možno podat úřadu žádost o její poskytnutí. 

4. Žádost o poskytnutí informace lze podat ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím internetu nebo služby elektronických komunikací

5. Z žádosti musí být zřejmé: 

·         a) kdo dotaz činí - fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa; 

·         b) že je určena úřadu; 

·         c) že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím.

6. Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím emailu úřadu,  nebo prostřednictvím datové schránky, ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

7. Neobsahuje-li žádost náležitosti podle písmene b) a c) a adresu pro doručování, případně není-li elektronická žádost podána podle odstavce 6, není žádostí ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím. Žádost podaná prostřednictvím datové schránky musí splňovat požadavky dle zákona č. 300/2008 Sb.

8.Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

9. Sazebník úhrad za poskytování informací pro rok 2015 je k dispozici na OÚ Vestec

10. Příjem žádostí a dalších podání

Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí.

Úřední hodiny Obecního úřadu Vestec

11. Opravné prostředky

Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech.

Úřední hodiny Obecního úřadu Vestec

12. Formuláře

Název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat. Doporučuje se vzory formulářů zveřejnit způsobem, umožňujícím dálkový přístup, s aktivním odkazem.

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Popisy postupů (návody pro řešení životních situací). Doporučuje se umístit do této části informací aktivní odkaz na popisy postupů (návody pro řešení nejrůznějších životních situací). ​

Návody k řešení životních situací na Portálu veřejné správy České republiky

14. Nejdůležitější předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí. Doporučuje se, pokud je to možné, na takové předpisy zřídit aktivní odkazy. ​

Přehled nejdůležitějších předpisů pro jednání a rozhodování obce – proklik na
náš odkaz, který posílám v emailu

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací.

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999Sb

Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací. Doporučuje se, aby i starší zprávy byly snadno přístupné, například v archivu dokumentů.

Výroční zpráva za rok 2014.

17. Seznam organizací

Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu

Příspěvkové organizace obec nemá.