Standard ISVS - Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle §5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Oficiální název ​

Obec Vestec

2. Důvod a způsob založení

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost.

Obec Vestec vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících.

3. Organizační struktura

Popis organizační struktury povinného subjektu.

Organizační struktura obce Vestec

4. Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa, tel, fax, oficiální e-mail, oficiální e-mail pro elektronický podpis (pokud existuje) a pro zaručený elektronický podpis (pokud existuje), jiné možné spojení.

Kontaktní informace Obecního úřadu Vestec

5. Případné platby můžete poukázat Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti.

Banka: Česká Spořitelna a.s.​
pobočka: Česká Skalice​
číslo účtu: 1183030329/0800

6. IČO

Identifikační číslo organizace (IČ).​ 00653985

7. DIČ

Daňové identifikační číslo (DIČ).
není

8. Rozpočet v tomto a předchozím roce

Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok.

Informace o rozpočtu obce Vestec

9. Žádosti o informace

 

1. Poskytování informací se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

2. Informace o činnosti obecního úřadu (dále jen "úřadu") dle § 5 odst. 1) uvedeného zákona jsou veřejně přístupné v budově obecního úřadu Vestec, Vestec 60.

3. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí zveřejněné informace, je možno podat úřadu žádost o její poskytnutí. 

4. Žádost o poskytnutí informace lze podat ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím internetu nebo služby elektronických komunikací

5. Z žádosti musí být zřejmé: 

·         a) kdo dotaz činí - fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa; 

·         b) že je určena úřadu; 

·         c) že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím.

6. Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím emailu úřadu,  nebo prostřednictvím datové schránky, ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

7. Neobsahuje-li žádost náležitosti podle písmene b) a c) a adresu pro doručování, případně není-li elektronická žádost podána podle odstavce 6, není žádostí ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím. Žádost podaná prostřednictvím datové schránky musí splňovat požadavky dle zákona č. 300/2008 Sb.

8.Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

9. Sazebník úhrad za poskytování informací pro rok 2015 je k dispozici na OÚ Vestec

10. Příjem žádostí a dalších podání

Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí.

Úřední hodiny Obecního úřadu Vestec

11. Opravné prostředky

Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech.

Úřední hodiny Obecního úřadu Vestec

12. Formuláře

Název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat. Doporučuje se vzory formulářů zveřejnit způsobem, umožňujícím dálkový přístup, s aktivním odkazem.

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Popisy postupů (návody pro řešení životních situací). Doporučuje se umístit do této části informací aktivní odkaz na popisy postupů (návody pro řešení nejrůznějších životních situací). ​

Návody k řešení životních situací na Portálu veřejné správy České republiky

14. Nejdůležitější předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí. Doporučuje se, pokud je to možné, na takové předpisy zřídit aktivní odkazy. ​

Přehled nejdůležitějších předpisů pro jednání a rozhodování obce – proklik na
náš odkaz, který posílám v emailu

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací.

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999Sb

Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací. Doporučuje se, aby i starší zprávy byly snadno přístupné, například v archivu dokumentů.

Výroční zpráva za rok 2014.

17. Seznam organizací

Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu

Příspěvkové organizace obec nemá.

18. Zákon 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

 

19. GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ dle čl. 13 a čl. 14 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679

Tento dokument informuje, jak Obec  Vestec  zpracovává osobní údaje občanů, účastníků řízení, klientů a dalších fyzických osob, s kterými přijde do styku jako správce osobních údajů v rámci své působnosti. Obsah informací slouží k zajištění plné a transparentní informovanosti o způsobu zpracování osobních údajů.

 1. KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

Obec  Vestec  adresa:  Vestec  60, 552 05  Hořičky

Telefon  491 491 375

E-mail: starosta@obecvestec.eu

Datová schránka: gbsa56w

 

 1. KONTAKTNÍ ÚDAJE POVĚŘENCE OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Obec Vestec zřizuje v souladu s legislativou na ochranu osobních údajů pověřence pro ochranu osobních údajů.

                Kontaktní údaje na pověřence:

Simona Michelová

telefon 730 510 371

e-mail: michelova@mikroregionupa.cz

 

 1. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ

Zpracováváme osobní údaje pro různé účely a v různém minimálním rozsahu na základě právního titulu, tedy výhradně v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Nejčastějším zpracováním osobního údaje je zpracování bez souhlasu subjektu údajů z důvodu plnění právní povinnosti, na základě plnění smlouvy, pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, při výkonu veřejné moci.  Osobní údaje nejsou zpracovány k jinému účelu, než ke kterému byly určeny.  

Souhlas se zpracováním osobních údajů je v případě Obce Vestec ojedinělým právním důvodem. Obec bude vyžadovat souhlas na pořizování fotografii při případné akci „vítání občánků“ a jiných akcích pořádaných Obcí Vestec.

Dále může být zpracování osobních údajů na vaše přání, kdy zpracování osobních údajů ukončíme hned, jakmile souhlas odvoláte.

 

 1. ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje zpracováváme podle následujících zásad:

        Zákonnost, korektnost, transparentnost

Účelové omezení – Osobní údaje zpracováváme pouze za účelem, pro který jsme jej od vás získali.

Minimalizace údajů

Přesnost

Omezení doby uložení

Integrita a důvěrnost

Proporcionalita – Jsme si vědomi toho, že právo na ochranu osobních údajů není absolutním právem musí být vždy v rovnováze s dalšími právy. Z tohoto důvodu máme nastavena taková opatření, aby nedošlo při ochraně osobních údajů k poškození jiných fyzických a právnických osob.

Odpovědnost

 1. PŘÍJEMCI NEBO KATEGORIE PŘÍJEMCŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jako správce zpracováváme osobní údaje pro splnění povinností, která se na nás ze zákona vztahuje. Např. případy, kdy jsme povinni zpracovávané osobní údaje předávat orgánům státní správy, orgánům činným v trestním řízení, soudům.

 

 

 1. PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO ZAHRANIČÍ

V rámci činnosti správce obce při výkonu veřejné správy "vlastní působnosti" - samosprávy nejsou systematicky předávány žádné osobní údaje s výjimkou případů, kdy tak stanoví zákon.

 

 1. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Veškeré dokumenty, které byly Obci Vestec doručeny nebo byly vytvořeny v souvislosti s jeho působností, jsou zpracovávány v souladu se zákonem o archivnictví a spisové službě. Doba uložení jednotlivých dokumentů se řídí tímto zákonem a vnitřním předpisem - Spisový a skartační řád.

 

 1. ZDROJ ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Obec Vestec získává osobní údaje občanů s kterými vejde do styku v rámci své působnosti z následujících zdrojů:

a) osobní údaje poskytne přímo fyzická osoba (např. v případě podání žádostí, stížností, podnětů, sdělení a jiných podání)

b) osobní údaje jsou získány od třetích osob nebo ze základních registrů v případech, kdy tak určí zvláštní právní předpis (např. v případech soudních řízení aj.)

c) z veřejných zdrojů (provozovaných veřejnou institucí) v případech, kdy je obec v rámci své působnosti povinna ověřit některé údaje (např. katastr nemovitostí, veřejný rejstřík atd.)

d) Obec Vestec neopatřuje osobní údaje z žádných neoficiálních veřejných zdrojů, jako jsou např. sociální sítě.

 1. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Nařízení EU č. 2016/679 (GDPR) obecné nařízení o ochraně osobních údajů, přiznává subjektům údajů (fyzickým osobám) práva. Jejich účelem je vyvážit vztah mezi správcem a subjektem údajů.

V případě dotazů ohledně zpracování Vašich osobních údajů, které budou mít povahu:

 • účel uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení,
 • zpracování, vznesení námitky proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů,
 • dotaz k údajům zpracovávaných na základě souhlasu a rovněž za účelem odvolání tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Kontaktujte, prosím, našeho pověřence na výše uvedenou adresu. Vaše dotazy přijímáme pouze písemnou formou. Pokud se jedná o žádost podle článků 15 až 22 obecného nařízení, musí být informace o přijatých opatřeních poskytnuta bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Lhůtu lze ve výjimečných případech prodloužit o dva měsíce, o čemž musí být subjekt údajů ze strany správce informován, včetně důvodů prodloužení.

Bližší informace o právech subjektů údajů naleznete zde: https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276.

Nebudete-li Vám vyhověno v zákonné lhůtě či se Vám bude zdát naše vyjádření v rozporu s Vaším, máte právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

 

 

 1. DALŠÍ INFORMACE KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dovolujeme si Vás upozornit na skutečnost, že z kulturních, sportovních a společenských akcí pořádaných Obcí Vestec, může být pořizován audio-vizuální záznam, který bude určen pro vlastní potřebu organizace a nebude předáván třetí straně.

 

Ochrana osobních údajů GDPR

 

 

 

Zásady ochrany osobních údajů na webových stránkách Obce Vestec

Tyto zásady se vztahují na dodržování práva na soukromí z hlediska ochrany osobních údajů v souvislosti s Vaší návštěvou webových stránek provozovaných Obcí Vestec. Obec Vestec nepřebírá odpovědnost za obsah a praktické uplatňování ochrany soukromí na jiných webových stránkách, na které na našich stránkách odkazujeme.

Obec Vestec plně respektuje Vaše právo na soukromí a neshromažďuje žádné osobní údaje o Vás, pokud jste k tomu nedal(a) prokazatelný souhlas.

 

Co jsou to cookies?

Na internetových stránkách www.obecvestec.eu jsou používány soubory „cookies“. Soubory „cookies“ jsou krátké textové soubory, které webový server internetových stránek vytvoří ve Vašem zařízení v momentě, kdy na ně vstoupíte a uloží je v počítači prostřednictvím prohlížeče. V případě, že se vrátíte na stejné webové stránky, prohlížeč pošle uložený soubor zpět a server tak získá veškeré informace, které si předtím u vás uložil. Pomocí cookies měříme například, jak dlouho se na stránkách zdržíte a ze které stránky přicházíte.

 

Druhy cookies

a) podle využití webových domén

Cookies první strany – malý textový soubor cookie je uložen pomocí skriptu, který běží na dané webové doméně (webové stránky obce). Takové cookie se všeobecně považují za bezpečnější. Mnohem lépe prochází přes firewally a přísněji nastavená bezpečnostní pravidla prohlížečů.

Cookies třetí strany – cookie je uložena pomocí skriptu, který je do webu natahován z jiné webové domény. Jednu a tu samou cookie lze tedy načítat na různých místech internetu a tím pádem je možné uživatele sledovat napříč různými doménami.

b) podle trvanlivosti

Dočasné cookies („session cookies“) umožňují listovat jednotlivými záložkami našich stránek a pamatují si jakoukoliv informaci, kterou zde zadáte. Dočasná cookie se automaticky smaže v okamžiku, kdy internetový prohlížeč zavřete.

Dlouhodobé cookies („persistent cookies“) zůstávají v počítači uloženy déle či do doby, kdy je ručně neodstraníte z internetového prohlížeče. Dlouhodobé cookies umožňují internetovým stránkám pamatovat si Vaše preference a nastavení pro Vaši příští návštěvu a díky nim se např. nemusíte neustále přihlašovat.

Internetové stránky Obce Vestec používají jak dočasné, tak dlouhodobé cookies první strany.

Přehled používaných cookies na stránkách Obce Vestec

 

Název: _ga

Druh: Cookie první strany

Účel použití: Měření chování návštěvníků webu a jejich odlišení

Doba expirace: 2 roky

Kdo má přístup k jejím informacím: aktuální webový server, aplikace Google Analytics

 

Název: _gat

Druh: Cookie první strany

Účel použití: Měření chování návštěvníků webu a jejich odlišení

Doba expirace: 1 minuta

Kdo má přístup k jejím informacím: aktuální webový server, aplikace Google Analytics

 

Název: _gid

Druh: Cookie první strany

Účel použití: Měření chování návštěvníků webu a jejich odlišení

Doba expirace: 24 hodin

Kdo má přístup k jejím informacím: aktuální webový server, aplikace Google Analytics

 

Právní důvod používání cookies

Používání souborů cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako oprávněný zájem správce. K používání dalších souborů cookies nám dáváte souhlas nastavením svého prohlížeče. Používání souborů cookies můžete ve svém prohlížeči zakázat.

 

 

Obec neshromažďuje žádné další údaje, které by mohly identifikovat návštěvníky těchto webových stránek. To se netýká informací, které sdělujete dobrovolně, například prostřednictvím e-mailu, elektronických žádostí nebo při použití webových formulářů, z kterých je patrný účel použití Vámi uvedených osobních údajů. Žádná informace, kterou poskytnete prostřednictvím webových stránek obci Vestec, není bez Vašeho souhlasu zpřístupněna třetí straně a obec ji použije pouze pro účely, pro které jste ji poskytli.
Při zpracování osobních údajů obec dbá na dodržování zásad zabezpečení a důvěrnosti zaručující soulad s Nařízením EU č. 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR) a s ostatními obecně závaznými předpisy upravující oblast ochrany osobních údajů.

 

Informace o zpracování osobních údajů (GDPR)

 

Dne 25. května 2018 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. (dále jen „GDPR“).

Obec Vestec  zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zákona o obcích a dalších obecně závazných právních předpisů. Osobní údaje jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám a uchovávány jsou v souladu se spisovým a skartačním řádem. Na obec je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky ID DS gbsa56w emailem na adrese starosta@obecvestec.eu nebo poštou na adrese Obec Vestec,Vestec 60, 552 05 Hořičky 

Každý má možnost podat na způsob zpracování osobních údajů stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od obce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování údajů.

 

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:

Simona Michelová, tel. 730 510 371, e-mail: michelova@mikroregionupa.cz