Textová část územního plánu obce Vestec

Textová část je tvořena textem Obecně závazné vyhlášky, kterou se vydával ÚPO Vestec s implementovanými prvky ze Změny č.1.

Stáhnout textovou část

Grafická část územního plánu obce Vestec

Podkladem pro tvorbu byl výkres nazvaný Urbanistický návrh zpracovaný na podkladu katastrální mapy. Výkres neobsahoval celé administrativní území obce. Severní a východní výběžek byl výkresem oříznut a jihozápadní okraj řešeného území překrývala legenda. Tyto chybějící části byly do výkresu Urbanistický návrh, který je součástí právního stavu, převzaty z dalšího výkresu ÚPO Vestec (bezejmenného), který je zpracován na podkladu mapy odvozené 1:5000. Z tohoto výkresu byly do Urbanistického návrhu právního stavu implementovány prvky ÚSES a interakční prvky, které původní výkres Urbanistický návrh neobsahoval. Je nutno konstatovat, že oba výkresy, ačkoliv jsou součástí vydaného ÚPO Vestec obsahují ve vymezení některých ploch značné rozdíly.

Stáhnout grafickou část