Obec Vestec
Obec Vestec

Spustili jsme pro vás nový web.

Ochrana osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ dle čl. 13 a čl. 14 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679

Tento dokument informuje, jak Obec  Vestec  zpracovává osobní údaje občanů, účastníků řízení, klientů a dalších fyzických osob, s kterými přijde do styku jako správce osobních údajů v rámci své působnosti. Obsah informací slouží k zajištění plné a transparentní informovanosti o způsobu zpracování osobních údajů.

KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

Obec  Vestec  adresa:  Vestec  60, 552 05  Hořičky

Telefon  491 491 375

E-mail: starosta@obecvestec.eu

Datová schránka: gbsa56w

KONTAKTNÍ ÚDAJE POVĚŘENCE OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Obec Vestec zřizuje v souladu s legislativou na ochranu osobních údajů pověřence pro ochranu osobních údajů.

Kontaktní údaje na pověřence:

Simona Michelová

telefon 730 510 371

e-mail: michelova@mikroregionupa.cz

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ

Zpracováváme osobní údaje pro různé účely a v různém minimálním rozsahu na základě právního titulu, tedy výhradně v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Nejčastějším zpracováním osobního údaje je zpracování bez souhlasu subjektu údajů z důvodu plnění právní povinnosti, na základě plnění smlouvy, pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, při výkonu veřejné moci.  Osobní údaje nejsou zpracovány k jinému účelu, než ke kterému byly určeny.  

Souhlas se zpracováním osobních údajů je v případě Obce Vestec ojedinělým právním důvodem. Obec bude vyžadovat souhlas na pořizování fotografii při případné akci „vítání občánků“ a jiných akcích pořádaných Obcí Vestec.

Dále může být zpracování osobních údajů na vaše přání, kdy zpracování osobních údajů ukončíme hned, jakmile souhlas odvoláte.

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje zpracováváme podle následujících zásad:

Zákonnost, korektnost, transparentnost

Účelové omezení – Osobní údaje zpracováváme pouze za účelem, pro který jsme jej od vás získali.

Minimalizace údajů

Přesnost

Omezení doby uložení

Integrita a důvěrnost

Proporcionalita – Jsme si vědomi toho, že právo na ochranu osobních údajů není absolutním právem musí být vždy v rovnováze s dalšími právy. Z tohoto důvodu máme nastavena taková opatření, aby nedošlo při ochraně osobních údajů k poškození jiných fyzických a právnických osob.

Odpovědnost

PŘÍJEMCI NEBO KATEGORIE PŘÍJEMCŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jako správce zpracováváme osobní údaje pro splnění povinností, která se na nás ze zákona vztahuje. Např. případy, kdy jsme povinni zpracovávané osobní údaje předávat orgánům státní správy, orgánům činným v trestním řízení, soudům.

PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO ZAHRANIČÍ

V rámci činnosti správce obce při výkonu veřejné správy "vlastní působnosti" - samosprávy nejsou systematicky předávány žádné osobní údaje s výjimkou případů, kdy tak stanoví zákon.

DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Veškeré dokumenty, které byly Obci Vestec doručeny nebo byly vytvořeny v souvislosti s jeho působností, jsou zpracovávány v souladu se zákonem o archivnictví a spisové službě. Doba uložení jednotlivých dokumentů se řídí tímto zákonem a vnitřním předpisem - Spisový a skartační řád.

ZDROJ ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Obec Vestec získává osobní údaje občanů s kterými vejde do styku v rámci své působnosti z následujících zdrojů:

a) osobní údaje poskytne přímo fyzická osoba (např. v případě podání žádostí, stížností, podnětů, sdělení a jiných podání)

b) osobní údaje jsou získány od třetích osob nebo ze základních registrů v případech, kdy tak určí zvláštní právní předpis (např. v případech soudních řízení aj.)

c) z veřejných zdrojů (provozovaných veřejnou institucí) v případech, kdy je obec v rámci své působnosti povinna ověřit některé údaje (např. katastr nemovitostí, veřejný rejstřík atd.)

d) Obec Vestec neopatřuje osobní údaje z žádných neoficiálních veřejných zdrojů, jako jsou např. sociální sítě.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Nařízení EU č. 2016/679 (GDPR) obecné nařízení o ochraně osobních údajů, přiznává subjektům údajů (fyzickým osobám) práva. Jejich účelem je vyvážit vztah mezi správcem a subjektem údajů.

V případě dotazů ohledně zpracování Vašich osobních údajů, které budou mít povahu:

účel uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení,
zpracování, vznesení námitky proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů,
dotaz k údajům zpracovávaných na základě souhlasu a rovněž za účelem odvolání tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů.
Kontaktujte, prosím, našeho pověřence na výše uvedenou adresu. Vaše dotazy přijímáme pouze písemnou formou. Pokud se jedná o žádost podle článků 15 až 22 obecného nařízení, musí být informace o přijatých opatřeních poskytnuta bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Lhůtu lze ve výjimečných případech prodloužit o dva měsíce, o čemž musí být subjekt údajů ze strany správce informován, včetně důvodů prodloužení.

Bližší informace o právech subjektů údajů naleznete zde: https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276.

Nebudete-li Vám vyhověno v zákonné lhůtě či se Vám bude zdát naše vyjádření v rozporu s Vaším, máte právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

DALŠÍ INFORMACE KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dovolujeme si Vás upozornit na skutečnost, že z kulturních, sportovních a společenských akcí pořádaných Obcí Vestec, může být pořizován audio-vizuální záznam, který bude určen pro vlastní potřebu organizace a nebude předáván třetí straně.

Ochrana osobních údajů GDPR

Zásady ochrany osobních údajů na webových stránkách Obce Vestec

Tyto zásady se vztahují na dodržování práva na soukromí z hlediska ochrany osobních údajů v souvislosti s Vaší návštěvou webových stránek provozovaných Obcí Vestec. Obec Vestec nepřebírá odpovědnost za obsah a praktické uplatňování ochrany soukromí na jiných webových stránkách, na které na našich stránkách odkazujeme.

Obec Vestec plně respektuje Vaše právo na soukromí a neshromažďuje žádné osobní údaje o Vás, pokud jste k tomu nedal(a) prokazatelný souhlas.

Co jsou to cookies?

Na internetových stránkách www.obecvestec.eu jsou používány soubory „cookies“. Soubory „cookies“ jsou krátké textové soubory, které webový server internetových stránek vytvoří ve Vašem zařízení v momentě, kdy na ně vstoupíte a uloží je v počítači prostřednictvím prohlížeče. V případě, že se vrátíte na stejné webové stránky, prohlížeč pošle uložený soubor zpět a server tak získá veškeré informace, které si předtím u vás uložil. Pomocí cookies měříme například, jak dlouho se na stránkách zdržíte a ze které stránky přicházíte.

Druhy cookies

a) podle využití webových domén

Cookies první strany – malý textový soubor cookie je uložen pomocí skriptu, který běží na dané webové doméně (webové stránky obce). Takové cookie se všeobecně považují za bezpečnější. Mnohem lépe prochází přes firewally a přísněji nastavená bezpečnostní pravidla prohlížečů.

Cookies třetí strany – cookie je uložena pomocí skriptu, který je do webu natahován z jiné webové domény. Jednu a tu samou cookie lze tedy načítat na různých místech internetu a tím pádem je možné uživatele sledovat napříč různými doménami.

b) podle trvanlivosti

Dočasné cookies („session cookies“) umožňují listovat jednotlivými záložkami našich stránek a pamatují si jakoukoliv informaci, kterou zde zadáte. Dočasná cookie se automaticky smaže v okamžiku, kdy internetový prohlížeč zavřete.

Dlouhodobé cookies („persistent cookies“) zůstávají v počítači uloženy déle či do doby, kdy je ručně neodstraníte z internetového prohlížeče. Dlouhodobé cookies umožňují internetovým stránkám pamatovat si Vaše preference a nastavení pro Vaši příští návštěvu a díky nim se např. nemusíte neustále přihlašovat.

Internetové stránky Obce Vestec používají jak dočasné, tak dlouhodobé cookies první strany.

Přehled používaných cookies na stránkách Obce Vestec

Název: _ga

Druh: Cookie první strany

Účel použití: Měření chování návštěvníků webu a jejich odlišení

Doba expirace: 2 roky

Kdo má přístup k jejím informacím: aktuální webový server, aplikace Google Analytics

Název: _gat

Druh: Cookie první strany

Účel použití: Měření chování návštěvníků webu a jejich odlišení

Doba expirace: 1 minuta

Kdo má přístup k jejím informacím: aktuální webový server, aplikace Google Analytics

Název: _gid

Druh: Cookie první strany

Účel použití: Měření chování návštěvníků webu a jejich odlišení

Doba expirace: 24 hodin

Kdo má přístup k jejím informacím: aktuální webový server, aplikace Google Analytics

Právní důvod používání cookies

Používání souborů cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako oprávněný zájem správce. K používání dalších souborů cookies nám dáváte souhlas nastavením svého prohlížeče. Používání souborů cookies můžete ve svém prohlížeči zakázat.

Obec neshromažďuje žádné další údaje, které by mohly identifikovat návštěvníky těchto webových stránek. To se netýká informací, které sdělujete dobrovolně, například prostřednictvím e-mailu, elektronických žádostí nebo při použití webových formulářů, z kterých je patrný účel použití Vámi uvedených osobních údajů. Žádná informace, kterou poskytnete prostřednictvím webových stránek obci Vestec, není bez Vašeho souhlasu zpřístupněna třetí straně a obec ji použije pouze pro účely, pro které jste ji poskytli.
Při zpracování osobních údajů obec dbá na dodržování zásad zabezpečení a důvěrnosti zaručující soulad s Nařízením EU č. 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR) a s ostatními obecně závaznými předpisy upravující oblast ochrany osobních údajů.

Informace o zpracování osobních údajů (GDPR)

Dne 25. května 2018 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. (dále jen „GDPR“).

Obec Vestec  zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zákona o obcích a dalších obecně závazných právních předpisů. Osobní údaje jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám a uchovávány jsou v souladu se spisovým a skartačním řádem. Na obec je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky ID DS gbsa56w emailem na adrese starosta@obecvestec.eu nebo poštou na adrese Obec Vestec,Vestec 60, 552 05 Hořičky 

Každý má možnost podat na způsob zpracování osobních údajů stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od obce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování údajů.

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:

Simona Michelová, tel. 730 510 371, e-mail: michelova@mikroregionupa.cz 

Obecní úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Východ a západ slunce

Slunce vychází:4:44

Slunce zapadá:21:13

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

  • 185 obyvatel
  • 1. zmínka 1415
  • kaplička Pod větrníkem
  • SDH Pro Vestec

O Vestci

Obec Vestec leží v jihozápadní části bývalého okresu Náchod dnešního Královéhradeckého kraje. Skládá se z částí Vestec (Nouzín, Heřmanský Dvůr), Větrník a Hostinka. Zástavba v místní části Vestec je situována v mírném kopcovitém terénu nedaleko komunikace II. třídy č. 304 a je tvořena přízemními objekty, bývalých hospodářských stavení, doplněna novou zástavbou rodinných domů. V obci není zastoupen průmysl, je zde částečně zastoupena zemědělská výroba a několik živnostníků.